เพลิดเพลินกับเวลาของคุณในญี่ปุ่น
คุณอยากเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าหรือไม่?
Enjoy your time in Japan.
Would you like to enjoy Japanese food culture with all five senses?
วิธีเพลิดเพลินกับชาดอกซากุระ  
How to enjoy cherry blossom tea

เปรียบเสมือนชาดอกซากุระที่งดงาม  
As a gorgeous cherry blossom tea

สำหรับท็อปปิ้ง เช่น ขนมหวาน  
For toppings such as sweets

ผสมกับข้าวสวย  
Mix with freshly cooked rice